Lovgivning

Hele det forvaltningsrettede område er reguleret af arkivlovgivningen med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Det er regering og folketing, der fastsætter de overordnede rammer, mens Statens Arkiver er statens øverste myndighed på arkivområdet.
I Vejle Kommune er der oprettet et Stadsarkiv, eller § 7 arkiv som det også kaldes, som er overordnet arkivmyndighed for Vejle Kommune og som fører tilsyn med om kommunens forvaltninger og institutioner overholder arkivlovgivningen. Statens Arkiver fører tilsyn med Vejle Stadsarkiv.
På denne side finder du således en samlet oversigt over arkivlovgivning gældende for kommunale myndigheder.

Lovgivningsområdet kan ret beset deles op i tre hovedområder:
1. Retsforskrifter om offentlige arkiver og deres virksomhed.
2. Bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommunale myndigheders arkivalier.
3. Retsforskrifter om aflevering af kommunale arkivalier.

Retsforskrifterne beskriver de overordnede rammer for arkivernes virke, herunder adgangsfrister og varetagelsen af de arkivmæssige hensyn.
Arkivloven
Arkivbekendtgørelsen

Bekendtgørelserne om bevaring og kassation beskriver, hvad der som minimum skal bevares og hvad der kan kasseres. Lovgivningen er inddelt i tre perioder nemlig tiden til 1970, 1970-2006 og fra 2007 og fremefter.

Tiden frem til 1970:
Bevaring og kassation af kommunale papirarkivalier før 1970

Tiden 1970-2006:
Bevaring og kassation af kommunale arkivalier i perioden 1970-2006
Bevaring og kassation af amtslige arkivalier overtaget af kommunerne

Tiden 2007 og fremefter:
Bevaring og kassation af kommunale arkivalier fra 2007 og fremefter

Forskrifterne omkring aflevering beskriver kravene til aflevering af arkivalierne alt lige fra ordningsarbejdet over materiale valg til krav til fortegnelse af det afleverede materiale:
Vejledning om pakning af arkivalier
Anvisning om materialekvaliteter, arkivæsker
Anvisning om materialekvaliteter, bilag
Bekendtgørelse om aflevering af digitale arkivalier, gældende til og med 2006
Bekendtgørelse om aflevering af digitale arkivalier, gældende fra 2007
Vejle Stadsarkiv har sammenskrevet de fire forskrifter, som er gældende ved aflevering af papirarkivalier til stadsarkivet:
Hvordan afleveres arkiverne til Vejle Stadsarkiv?

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Læs mere hos Statens Arkiver her

Arkivmæssige hensyn

Bevaring og kassation

Aflevering

Spørg om arkivlovgivning

Send mail