Hvad må jeg se – og hvornår?

Størst mulig åbenhed gælder som hovedregel ved brugen af arkivalier på Vejle Stadsarkiv.

Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først "umiddelbart tilgængelige" efter nærmere bestemte frister. Det er arkivloven, der fastsætter tilgængelighedsfristerne.

Store dele af Vejle Stadsarkivs samlinger er "umiddelbart tilgængelige". Det vil sige, at enhver kan komme og benytte arkivalierne på Stadsarkivets læsesal. Kommunale arkivalier kan udleveres frit, når de er 20 år gamle. Normalt er materiale, der er under 20 år gammelt, ikke afleveret til Vejle Stadsarkiv.

Hvis arkivalierne indeholder fortrolige oplysninger, er fristerne længere end 20 år. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er 75 år.

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne. Tilgængelighedsfristerne er fastsat i Arkivloven. Fristerne skal beskytte fortrolige oplysninger af offentlig og privat karakter.

Oplysninger om rent private forhold - frist på 75 år

Sager med oplysninger om rent private forhold er beskyttet af en tilgængelighedsfrist på 75 år uanset hvilken sammenhæng, oplysningerne optræder i. Reglen findes for at beskytte privatlivets fred.

Til rent private forhold regnes oplysninger om:
Økonomi, race, religion, politiske og foreningsmæssige forhold, strafbare forhold, helbredsforhold, seksuelle forhold og sociale forhold.

Særligt om privatarkiver

Adgangsbestemmelserne kan enten følge arkivloven, der gør arkivalier tilgængelige, når de er 20 år gamle, dog sådan at personfølsomt materiale først er tilgængeligt efter 75 år, eller der kan aftales andre adgangsregler, evt. for dele af materialet. De kan f.eks. bestå i en bestemmelse om, at der kun er adgang til arkivalierne efter skriftlig tilladelse fra den, der har afleveret arkivet.


Dispensation fra fristerne

Det er muligt at søge om dispensation fra fristerne. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:
Ansøgerens navn, ansøgerens adresse, ansøgerens fødselsdato, præcis angivelse af hvilke arkivalier der søges om adgang til, formålet med at benytte arkivalierne (fx personlig oplysning, forskning)

Hver ansøgning vurderes for sig, og Vejle Stadsarkiv skal svare på ansøgningen senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Du får skriftligt svar.

Får du dispensation fra fristerne, vil det af tilladelsen fremgå, at du skal overholde nærmere bestemte vilkår, og at du med din underskrift skal bekræfte, at du er indforstået med vilkårene.

Alle borgere har et retskrav på at få en ansøgning behandlet, men ingen har et retskrav på at få en tilladelse til at benytte arkivalierne, før fristerne er udløbet.

Mulighed for klage

Klager over afgørelser i dispensationssager kan i første omgang sendes til Rigsarkivaren på adressen:
Rigsarkivaren
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail